„Tu czytam ?” wystawa / warsztaty. Plakat w oknie witryny Biblioteki Miejskiej przy ulicy Głębokiej w Cieszynie.

DSC00404.JPG

DSC00401.JPG

Gąszcz lasu, namiot i książka. Czytanie na łonie natury. Piękny, prosto zaprojektowany plakat.

DSC00405.JPG

Czytanie w łóżku ponad wszystko. Wyobraźnia wznosi się ponad doczesność. Świetnie i oryginalnie zaprojektowany plakat.

 

Reklamy

Info Tessin. Česky Těšín – Cieszyn.

Informacje o ciekawych miejscach oraz zabytkach polskiego Cieszyna, i czeskiego Tesina.

Krótkie ich omówienie w językach czeskim, angielskim i polskim. Oficjalna mapka dostępna przy Rynku Głównym, obok Punktu Informacyjnego w polskim Cieszynie.

Do pobrania w PDF

Download in PDF

Stáhnout ve formátu PDF:

click, klik: tesin mapa

mapa.jpgmapa II.jpgmapa III.jpgmapa IV.jpggrafika 1.jpggrafika 2.jpggrafika 3.jpg

CIESZYN – ČESKÝ TĔŠĺN

Legend has it that in 810, after a long period of wandering, the sons of Polish Duke Leszko III – Bolko, Leszko and Cieszko – were reunited here and such was their joy that they founded the town of Cieszyn. It was ruled by the Cieszyn Piasts until midway through the 17th century, and from then on by the Habsburgs until 1920, when it was divided; the part on the left bank of the River Olza becoming Český Těšín. Today the towns are only separated by the Olza, while they are connected by bridges, across which you can freely cross the border.

Cieszyn and Český Těšín form an important transport hub on the Polish-Czech borderland, and educational, cultural and administrative centres of the entire Cieszyn Silesia on both sides of the Olza. Together they form the capital of the Cieszyn Silesia Euroregion. Positioned at the meeting place of various nationalities, cultures and faiths, they are a place of unique atmosphere. Numerous interesting architectural treasures and charming places are a reflection of their rich history. Many cultural, sporting and recreational events take place in the two towns, and the surrounding countryside is a perfect place to relax. The unique atmosphere means that anyone – even the most demanding tourist – will find something for themselves.


CIESZYN

Today Cieszyn is a town with a population of 35,000, with its main advantage being its favourable location on the border with the Czech Republic, not far from tourist destinations among the Beskyd Hills, such as Wisła, Ustroń and Istebna. The town’s remarkably rich history is visible at every turn. The old town has a delightfully charming atmosphere and is a perfect place to relax for a while with a cup of coffee. The town is criss-crossed by a host of themed walks, tracking the Cieszyn Piasts, the Habsburgs, the Jews and the Protestants, historical churches and modernism in Cieszyn. There are restaurants offering local cuisine and a brewery which has being brewing beer traditionally since 1846.

www.cieszyn.pl


 

Český Těšín

Population 25,234 (as of 26 March 2011), Land area 33.81 km². The history of Český Těšín began in 1920. At the Conference of Ambassadors the countries of the Entente decided upon the division of the territories of Cieszyn Silesia between the newly formed states of Czechoslovakia and Poland, with the Olza becoming a border river. Along with the founding of an independent Český Těšín began a period of building the necessary infrastructure, since previously, the left-bank part of the town had been a suburb of Cieszyn’s historic centre. The dominant element of the Namesti Cs. armady (Czechosloyak Army Square) is the neo-Renaissance town hall from 1928 with its interesting arched gable and clock which was used as an element of the town’s logo. At the time of its construction the modernist buildings of the Czech Post Office (ulice Nadrazni 1) and the high school were exceptional for the republic (ulice Frydecka 30). Surviving relics of Jewish architecture – such as the former orthodox synagogue at ulice Bozkova 16 – testify to the large Jewish community.

Border crossings were removed in 2007, when the Czech Republic and Poland entered the Schengen Area. Remarkable places and buildings are being created within European projects, thanks to which the idea of the co-existence of the two nations is being realised.

www.tesin.cz


 

CIESZYN – CZESKI CIESZYN

Legenda mówi, że w 810 roku po długiej rozłące spotkali się tu synowie polskiego księcia Leszka III: Bolko, Leszko i Cieszko. Z wielkiej radości ze spotkania założyli miasto.

Do połowy XVII w. pod panowaniem cieszyńskich Piastów, później rządzony przez Habsburgów, w 1920 roku Cieszyn został podzielony – część na lewym brzegu Olzy utworzyła Czeski Cieszyn. Dziś miasta dzieli jedynie rzeka Olza, łączą zaś mosty, dzięki którym można swobodnie przekraczać granicę.

Cieszyn i Czeski Cieszyn są ważnymi węzłami komunikacyjnymi na pograniczu polsko-czeskim, stanowią centrum oświatowe, kulturalne i administracyjne całego Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. Razem tworzą stolicę Euroregionu Śląsk Cieszyński. Leżąc na styku różnych narodowości, kultur i wyznań, stały się miejscem o niepowtarzalnym klimacie. Odzwierciedleniem bogatej historii są ciekawe zabytki i urokliwe miejsca, w miastach odbywa się wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, walory naturalne pozwalają na odpoczynek. Niepowtarzalna atmosfera sprawia, że każdy, nawet najbardziej wymagający turysta, znajdzie tu coś dla siebie.


 

CIESZYN

Cieszyn to dziś 35-tysięczne miasto, którego główną zaletą jest dogodne położenie na granicy z Republiką Czeską, w sąsiedztwie beskidzkich kurortów, takich jak Wisła, Ustroń, Istebna. Niezwykle bogata historia miasta jest widoczna na każdym kroku.

Stare miasto zachwyca urokliwą atmosferą i zachęca do chwili relaksu przy kawie. Po mieście prowadzi wiele szlaków tematycznych, m. in. szlak cieszyńskich Piastów, Habsburgów, Żydów, protestantów, a także zabytkowych kościołów czy też cieszyńskiej moderny. W mieście funkcjonują restauracje serwujące cieszyńską kuchnię oraz browar warzący piwo metodą tradycyjną już od 1846 roku.

www.cieszyn.pl


CZESKI CIESZYN

Liczba mieszkańców 25 234 (26.3.2011), powierzchnia 33,81 km². Historia Czeskiego Cieszyna rozpoczęła się w 1920 roku. Na konferencji ambasadorów państw Ententy zadecydowano o podziale terytorium Śląska Cieszyńskiego pomiędzy nowo powstałe państwa – Czechosłowację i Polskę, Olza stała się rzeką graniczną. Wraz z powstaniem samodzielnego Czeskiego Cieszyna rozpoczął się okres budowania brakującej infrastruktury, dotychczas bowiem lewobrzeżna część miasta była przedmieściem zabytkowego Cieszyna. Dominującym elementem placu Armii Czechosłowackiej jest neorenesansowy ratusz z 1928 roku z ciekawą dekoracją łukową szczytu z zegarem, który posłużył jako element logo miasta.

W okresie swojego powstania do wyjątkowych budynków na terenie Republiki Czechosłowackiej zaliczały się modernistyczne budynki Czeskiej Poczty (ul. Dworcowa 1) lub gimnazjum (ul. Frydecka 30). O licznej grupie żydowskich mieszkańców miasta świadczą zachowane zabytki (np. dawna synagoga ortodoksyjna przy ulicy Bożka 16).
W 2007 r. wraz z wejściem Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen zostały zlikwidowane przejścia graniczne. W ramach projektów europejskich powstają wyjątkowe miejsca i obiekty, dzięki którym realizowana jest myśl wzajemnego współżycia obu narodów.

www.tesin.cz


 

Český Těšín – Těšín

Legenda pravi, že v roce 810 se zde po dlouhem odloučeni setkali synove polského knižete Leska III., Bolek, Lešek a Těšek, a na památku šťastného setkáni založili mesto.

Do poloviny 17. stoleti byl Těšín v drženi tesinskych Piastoycu, pozdeji mu vladli Habsburkove, v roce 1920 doslo k jeho rozdeleni – na levem brehu Olse vznikl Český Těšín. V současnosti mesta rozděluje pouze řeka Olše, a naopak je spojuji mosty, po nichž Ize hranici volně překračovat.

Těšín a Český Těšín jsou vyznamnymi komunikacnimi uzly polsko-ceskeho přihraniči, představuji osvetova, kulturni a spravni centra celeho Tesinskeho Slezska po obou stranach Olse. Spoluvytvareji hlavni mesto Euroregionu Tesinske Slezsko. Vzhledem ke sve poloze na pomezi ruznych narodnosti, kultur a nabozenstvi jsou mistem s jedinecnym kouzlem. Odrazem barvitych dejin jsou zajimave pamatky a magicka mista. Ve mestech se kona mnoho kulturnich, sportovnich a oddechovych akci, ruznorode prirodni ukazy vybizeji k aktivnimu odpocinku. Diky neopakovatelne atmosfere si zde najde neco pro sebe i ten nejnarocnejsi turista.

 


 

V Tesine zije v soucasnosti 35 tisic obyvatel. Hlavni vyhodou mesta je prizniva poloha na hranici s Českou republikou, v sousedstvi beskydskych lazenskych mest, jako jsou Wisła, Ustroń, Istebna. Na kazdem kroku najdeme doklady zdejsich dejin.

Historicke centrum nadchne svoji magickou atmosferou a laka k posezeni u salku kavy. Mesto je protkano mnozstvim tematickych tras, např. stezkou tesinskych Piastovcu, Habsburku, Židů, protestantu, a take historickych kostelů nebo tešinske moderny. Ve meste funguji restaurace podavajici těšinskou kuchyni a pivovar, ktery vaři pivo tradični metodou jiř od roku 1846.

http://www.cieszyn.pl


Český Těšín

Pocet obyvatel 25 234 (26. 3. 2011), rozloha 33,81 km² Dejiny Ceskeho Tesina se zacaly psat v roce 1920. Velvyslanecka konference mocnosti Dohody rozhodla o rozdeleni uzemi Tesinskeho Slezska mezi dva nove vznikle staty, Československo a Polsko, Olše se stala hranicni rekou.

Od vzniku samostatneho mesta Český Těšín zacalo obdobi budovani chybejici mestske infrastruktury, levobrezni cast mesta byla do te doby predmestim starobyleho Těšína. Dominantou namesti ČSA je neorenesančni radnice z roku 1928. Pozoruhodny obloučkovy stit s hodinami se stal předlohou pro logo mĕsta. V dobĕ svého vzniku se k mimořádným stavbám v ČSR zařadily funkcionalistické budovy České pošty (Nadrazni 1) nebo Gymnazia (Frydecka 30). Ve meste nalezneme i pamatky odkazujici k početné židovské populaci (např. byvalou ortodoxni synagogu na ulici Božkové 16).

Společny vstup České republiky a Polské republiky do schengenského prostoru v r. 2007 umožnil zrušeni hraničnich přechodů. V rámci evropskych projektu nyni vznikaji ojedinĕlé areàly a objekty naplňujici myšlenku soužiti obou narodu.

www.tesin.cz